Aktuell info


2011-07-26 LICENSER BIL-O 2011 - TILLÄGG
"Bilsportlicens Enkel" gäller ej för deltagande på ABC bana.
Skall man deltaga på ABC bana måste en PB licens (gäller enbart 1 tävling), debutant eller nationell licens lösas.

Edited by Rolf Linde 2011-07-26 23:002011-04-22 LICENSER BIL-O 2011
För Bana 1 finns inget licenskrav eftersom denna bana anses som utbildning (ej tävling).
För övriga Banor 2A, 2B och ABC skall licens lösas (även eventuell passagerare). Flera licenstyper finns:

"Prova Bilsport" - är en engångslicens som gäller för 1 tävling. Kostnad 100:-/ person.
Tillfälligt medlemskap i motorklubb ingår.
Löses vid startplats eller online på www.sbf.se

"Bilsportlicens Enkel" Gäller kalenderår för obegränsat antal Bil-O tävlingar. Kostnad 300:- /person.
Medlemsskap i en motorklubb är ett krav. Se tillägg ovan!
Licensen löses endast via Bilsport online www.sbf.se

Debutlicens, Engångslicens (för den som har vilande licens) och Nationell licens - se mer information på följande länk http://web.sbf.se/regler/up/8/BO_Tavlingsregler-2011.pdf

För den som har gällande Nationell licens i andra bilsportgrenar gäller denna licens även för Bil-O Syds tävlingar om man först genomgått en utbildning. (I Bil-O syds tävlingar fås sådan genomgång innan start.)

Notera att det erfordras Nationell licens för att deltaga i Bil-O tävling som ingår i SM /NEZ.

För de som önskar "support" angående licenser kontakta gärna gunnar.holmgren@hotmail.com.

Edited by Rolf Linde 2011-04-22 13:082011-02-10 BILAGA TILL PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET I BIL-O SYD 2011
Bilagan till protokollet från årsmötet i Bil-O Syd 2011 - här.

Edited by Mattias Andersson 2011-02-10 20:432011-02-06 PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET I BIL-O SYD 2011
Protokoll från årsmötet i Bil-O Syd 2011 - tävlingar, nyheter regler för serien m.m. här.

Edited by Mattias Andersson 2011-02-06 18:472010-01-16ÄNDRING AVSEENDE MAXTID OCH BRUK AV MOBILTELEFON
6 e) UPPDATERAD 100117 efter diskussion i Bil-O rådet
----------
Maxtid på Bana 2 skall vara väl tilltagen och anpassad efter svårighetsgrad, ljus och väg- förhållanden etc.
Maxtid för Bana 2 kan förlängas under tävling om arrangören anser detta befogat.
Detta sker i så fall senast innan start på sista O-sträckan (enligt regelboken 8.11.6) då ALLA tävlande skall ha detta besked på samma ställe för att inte vissa ekipage kan bli gynnade.
Det är således inte tillåtet av tävlande ekipage att ringa tävlingsledningen och fråga om respittiden kommer att förlängas. Mobiltelefon får ej användas under tävling (enligt regelboken 8.5.1)

----------

Förlängning av maxtid för bana 3 skall ske enligt regelboken när tidtagning förekommer.

Edited by Rolf Línde 2010-01-17 19:582010-01-09Rapport från möte BIL-O SSM 9/1 2010
Närvarande: Rolf Linde, Gunnar Holmgren, Torsten Cordes, Conny Johansson, Daniel Johansson, Björn Wilén, Folke Ringberg, Gerth Sällström, Peter Palinkas, Arne Johansson, Leif o Johan Fransson. Mattias Andersson, Jonas Hjelm, Krister Karlsson (Varberg), Ingvar Hansson, Valdi Puhv, Bernt Axelsson, Christer Svensson, Torsten Strömberg, Mats Olof Bengtsson, Sture Heiman, Anders Wiktorsson

1) Sammanfattning av tävlingsåret 2009.
Fler deltagare speciellt när vi erbjuder 3 banor.

2) Förra årets beslut
I huvudsak har allt fungerat. Det som diskuterats ute bland deltagarna är

- Bana 1 o 2 har fortfarande fått åka i skymning mörker vid sena hösttävlingar.
- Ej genomkörbara IK har fungerat och tävlande varit positiva men i vissa tävling svåra att upptäcka.
- Genomgång efter tävlingarna fungerat skapligt men ex vid SM i Växjö sämre. Svårt när det är skilda
starttider för Bana 1 o 2 samt 3.
- Dåliga vägar några gånger för Bana 2.
- För svåra tävlingar någon gång för bana 2.

3) Tävlingsdatum.
Hänsyn har tagits till övriga Bil-O tävlingar (SM) etc. För tävlingar utanför vårt distrikt se www.bilorientering.se

17/4 Mölndal/Varberg Bana 1,2,3
24/4 Wäxjö MS , Bana 1,2,3
7/8 Nybro AC, Bana 1,2,3
4/9 Grimslövs MS, Bana 1,2,3
18/9 Älmhults MK, Bana 1,2,3
24/9 Ljungby MK förtävling SM/NEZ
25/9 Ljungby MK NSM/NEZ
30/10 Mölndal SM

Därtill kommer 1-2 tävling i Skåne, tävling i Mönsterås samt ytterligare en tävling i Växjö.
Datum kompletteras med senare.

4) Poängberäkning i Serien.
Mycket diskussioner och debatter har förekommit om detta. Mötet beslutade följande.

a) Antal tävlingar som skall räknas i serien är enligt följande.
Vid 1-2 genomförda tävlingar räknas ”alla”
Vid 3 genomförda tävlingar räknas 2
Vid 4-5 tävlingar räknas 3
Vid 6-7 tävlingar räknas 4
Vid 8-9 tävlingar räknas 5
Vid 10-11 tävlingar räknas 6
Vid 12 tävlingar eller fler räknas 7

b) Arrangörspoäng:
Motivet är att flera av arrangörerna deltager själva och vi skall måna om att dessa inte missgynnas av att lägga tävlingar. Vi behöver både arrangörer och tävlanden.

Mötet beslöt att 4 st personer i arrangerande klubb erhåller s.k. arrangörspoäng (detta tillämpas i fler serier i Sverige). Klubben utser dessa personer i tävlingsledningen och skall då vara de personer som normalt deltager i seriens övriga tävlingar.
Dessa erhåller 21 p vardera i den klass man normalt deltager.
Arrangerar man 2 tävlingar får man arrangörspoäng från båda.
Tävlande som kommer på 3:e plats i resp. tävling får naturligtvis också 21 p. (därmed erhåller fler person 21p. i varje tävling)

c) samtliga tävlingar i serien inräknas. Dvs förtävling och huvudtävling i Ljungby räknas båda.
Förutsättning att tävlingen räknas för resp. klass är att arrangerande klubben har en aktuell bana.

d) Deltagande i serien förutsätter att de tävlande ex. vid SM och NEZ tävlingar även kryssar i en ruta för ”Deltagande” i SSM (Syd svenska Bil-o serien). Kommer finnas på anmälan på siten.
Man kan ej i efterhand komplettera med detta för tävlingar som redan körts. Arrangerande klubbs sekretariat skall dock ”påminna” förare som kan tänkas vilja köra i serien i samband med incheckning innan start vid tävling.

e) Serien för bana 1 utgår. Deltagare där tävlar således ej i nån serie. Se mer under punkt Bana 1

5) Bana 1 Enhetligt system för körorder kartor.
Olika system för bana 1 har förekommit. Vissa har enbart punkter med pilar, vissa har kombinerat normal körorder med pilar och ev numrering.

a) Efter flera förslag och diskussioner enades mötet om att vi skall ”närma” oss mer det system som tillämpas inom Bil-O dvs körorder och då utan ”pilsystem” eller numrering.
Det är dock upp till varje klubb att pröva lite egna koncept för detta.
Ex kan även Prova på banor läggas där olika steg kan förekomma.

b) Vi har också konstaterat att bana 1 åkare enbart deltager ”lokalt”. P.g.a seriens utökade spridning geografisk med klubbar från söder väst och öst så beslöts att vi inte har någon serie för dessa.

c) Vi skall också vara mycket noga med att Bana 1 åkare utbildas i ”god tid” innan varje tävlingsstart där de får studera kartor kartskisser på en genomgång och kan ställa frågor.
Man kan ockå hjälpa de tävlande att helt eller delvis vid den gemensamma genomgången ”rita” in banan.

d) Alla angivelser på bana 1 skall vara enkla och enbart innehålla väderstrecksriktningar gm (genom) N, S,V,O. (NV , SSV etc skall ej förekomma)

e) Lämpligt är också att ha enklare skisskörning för Bana 1 än för Bana 2. Ibland har vi lika svårt för alla banorna på skisserna vilket måste undvikas.

f) Bana 1 bör alltid genomföras i dagsljus om inte annat anges i inbjudan.

g) Ingen tidtagning skall förekomma på bana 1 varken på vägar eller skissområden. (dvs ingen förändring mot 2009)

6) Bana 2
Det har diskuterats att införa en mellanbana (mellan bana 1 och 2) då många ser det som ett stort steg och speciellt då Bana 2 har tenderat att bli svårare.Med nämnda förändring på bana 1 finns ingen anledning att införa ett mellansteg.

a) Alla arrangörer uppmanas även att inte göra Bana 2 för svår eller för lång.

b) De utsatta maxtiderna skall kunna hållas av de tävlande.

c) Finns risk för mörkerkörning skall detta tydligt framgå av inbjudan. Det gäller således för arrangerande klubb vid hösttävlingar att tillämpa en starttid där alla Bana 2 åkare förväntas komma in innan skymning.

d) Om bana 2 genomföres i skymning eller mörker skall detta tydligt framgå iInbjudan så att de tävlande vet förutsättningarna innan man anmäler sig. Tävlingar i mörker inräknas även i serien för bana 2. Arrangörerna är medvetna om att tävling i mörker kan innebära att vissa ekipage avstår deltagande. Dvs för att ha ”större” startfält rekommenderas tävling i dagsljus.

e) Maxtid på Bana 2 skall vara väl tilltagen och anpassad efter svårighetsgrad, ljus och väg- förhållanden etc.
Maxtid för Bana 2 kan förlängas under tävling om arrangören anser detta befogat.
Ekipage som hamnar i riskzonen för maxtid skall kontakta tävlingsledningen (telefonledes) innan man avbryter tävling.
(Förlängning av maxtid för bana 3 skall ske enligt regelboken när tidtagning förekommer.)

Bana 3
Begreppet bana 2A slopas men möjligheten finns för arrangör att köra tävling på vägarna utan tidtagning när ex tillstånd från myndigheter eller markägare inte möjliggör ”tidtagning”.
Det skall tydligt framgå av inbjudan om en eller flera sträckor körs utan tidtagning.

Bana 3 kan också vara identisk med bana 2 och det skall då framgå tydligt ”svårighetsgraden” så att aktiva ekipage vet förutsättningarna innan anmälan.

7) Startordning - Skilja deltagarna åt Bana 1-2 o 3
Arrangör skall på möjligaste mån särskilja ekipage på bana 1-2 åkare åt med de Bana 3 när start sker ”samtidigt” och de tävlande är inom samma områdeför att undvika att ekipagen blandas ute på banan vilket upplevs som stressande för de icke aktiva och för nybörjarna när de får aktiva ekipage som vill köra om. Detta kan innebära att startordning blir att bana 3 startar först.

8) Utbildningsmaterialet
Information för bana 1 åkare är viktig Se tidigare punkt.
Vår site www.bil-o.se kommer kompletteras med information efter det nya system som nu tillämpas för Bana1

9) Genomgång efter tävlingar.
Det är viktigt att de tävlande i alla klasser har möjligheter att få klart för sig vissa fel man gjort.
Rättningsmallar skall om möjligt arrangeras alternativt gås igenom ”personligen” med de ekipage som så önskar. Startande skall få kopior på sina kontrollkort för egenkontroll
Det kan vara svårt att hänga upp rättningsmallar om ex Bana 1 och 2 kör ett antal timmar innan Bana 3 vilka då i princip skulle få ”delar av banan” offentligjord innan start.

Det är upp till varje arrangör att ordna detta på ett bra sätt och att tillräcklig personal finns.

10) Resultatlistor
Resultatlistor upprättas vid start och mål. När arrangören har delad ut kopior på kontrollkort till de tävlande och haft vederbörlig genomgång är det också upp till de tävlande att kontrollera att rättningen är korrekt. S.k. Gagglappar införes som ”standard” och skall ges till tävlande vid start. Här fyller tävlande i det man anser vara fel och lämnar till tävlingsledningen som skall besvaras av dessa.
Tävlingsledning anslår därefter en definitiv resultatlista som ej kan ändras.

11) Licenser.
Licensfrågan utvärderas av SBF. EN PR licens som gäller ett större antal tävlingar kommer att finnas men priset är inte riktigt fastställt av SBF. Daniel undersöker och återkommer snarast.

12) Hemsidan
Förändring kommer ske med bla.. layout (lite svårnavigerad i dagsläget)
Utbildning för Bana 1 kommer publiceras.
Regler för vår serie kommer att läggas ut.
Möjligheter för sponsrade annonsering på hemsidan.

13) Priser för serien
Vi kommer ta fram någon form av enklare ”minnesplaketter” för serien. Matkassan från detta möte som skänkts av ICA i Grimslövs Leif Fransson kommer bl.a användas för detta ändamål.- Stort tack!

14) Marknadsföring
Alla har inte lika bra tumme med media som i Varberg ;-)
a) Trycka visitkort (kopieringsmaskin) Mall finns. Olika adresser för resp. klubb.
b) Gemensam affischer finns. (utan plats o datum). Plats för Datum och tid (textas med tuschpenna). Kostar 5:-/st. Tävlingsdagen kompletteras dessa med pilar.
c) Varje klubb arrangerar efter egen förmåga, utbildningar, testrundor, prova på banor och ning/infokvällar. Dessa evenemang skall publiceras på hemsidan under ”utbildning”.
d) Annonsera innan tävlingar i mån av ekonomi – kolla med motorklubben.

15) Samarbete med Skåne.
Skåne kommer efter sitt Bil-O möte inom några veckor att återkomma med 1-2 tävlingar som kan ingå i SSM serien. Man kommer anpassa dessa tävlingar mer till vårt system (dvs dubbelmarkerade kontroller, prickbelastning etc.) Man kan dock inte för tillståndsfrågan köra tidtagning på vägarna.

16) Övriga frågor:
a) Ett Bil-O råd bildades. Här beslöts att Rolf, Daniel, Folke och Jonas Hjelm skall kunna avgöra frågor som uppkommer under årets gång.

b) Kurser för funktionärslicenser kommer att anordnas.
Intresserade anmäler sig till Daniel
Kurs C licens :Christer Svensson, Johan o Leif Fransson, Gerth Sällström, Bernt Axelsson, Peter Åhman.
Kurs B-licens (de som har C): Rolf Linde, Torsten Cordes, Krister Karlssin, Jonas Hjelm, MattiasAndersson, Mathias Fredriksson, Mats Olof Bengtsson, Sture Heiman.

c) Rekommenderade startavgifter vid tävlingar är
Bana 1 100:-
Bana 2 150:-
Bana 3 (beroende på svårighet längd etc) 200- 350:-

Det är upp till varje klubb att bestämma startavgift. Vissa klubbar måste ex. betala en tillståndsavgift till Länsstyrelsen vilket påverkar startavgifternas nivå.

17) Banläggarmöte
Efter mötet hölls en något förkortad banläggarutbildning där frågor om bl.a. vägkvalité för Bana 2, OK angivelser och placering, ej genomkörbara IK tavlor samt lite om karttips ventilerades. Vi återkommer om detta.
-----

Edited by Rolf Línde 2010-01-11 07:442009-03-22Priser 2008 års serie.
Totalt har vi ny raggat ihop 22 st priser till fjolårets serie.
Dessa är följande:
PRISLISTA BILOKRONOBERG FÖR 2008
1 st Xenonsats skänkt av BSR värde 1250:-
2 st presentkort ”Kul på hjul”-event på Uråsa flygfält värde: 1250:-/styck
2 st Helårsprenumerationer på Bilsport värde: 995:-/vardera
2 st Helårsprenumerationer på Nostalgia värde: 595:-/vardera
2 st presentkort skänkta av Jivers värde: 550:-/st.
1 st presentkort skänkt av BSR värde: 500:-
2 st presentkort Dohini Däck värde 500:-/vardera
2 st Helårsprenumerationer på BilsportBörsen värde: 530:-/vardera
2 st Bilvårdsset från Autoexperten värde 350:-/vardera
6 st Extraljus-set m. 2 lampor skänkta av Wiléns Bilservice värde: 250:-/set

Totalvärde 13800:-

Gunnar kommer kontakta pristagarna i "turordning" så att man får välja det pris som passar en bäst.

Lite reviderat mot vad jag tidigare skrivit är "Dom nominerade förarna och kartläsarna" - dessa får priser iofs efter totalplacering i serien men främst efter UPPNÅDDA POÄNG. Vi tyckte detta var det mest rättvisa eftersom det också är ett mått på hur mycket man tävlat och lyckats i konkurrensen.

Bana 1
Plats 1 o 2

Bana 2
Platserna 1 t.o.m. 5 - +6:e placerade kartisen

Bana 3
Platserna 1 t.o.m. 3 + 4.e plac kartläsare (Sorry för felinfot där tidigare)


"Lottlös och något snurrig prisjägare ;-)"

Edited by Rolf Línde 2009-03-24 16:302009-03-18Licenser 2009
Följande gäller:

Bana 1 kommer köras helt utan tidtagning. Det blir således en förändring där eftersom vi tidigare kört 1 prov med tidtagning.
Ingen tidtagning innebär att man kan deltaga helt utan licens i hur många tävlingar man vill. (inom Sydsvenska Bil-O serien).
Även Testbanor kan således köras helt utan licens.

Bana 2: Här löser man antingen en PB (Prova På)licens - kostar 100:- men denna gäller enbart EN (1) tävling och kan dessutom bara lösas en gång per år.
Så skall man köra mer än en gång så måste man lösa en PB-Event - kostar 250:- - som gäller för upp till 8 tävlingar samma år inom Bil-O.

Bana 3: Här gäller som tidigare att man antingen åker på en A-B-C licens kartläsare eller förare inom Bil-O. Förare kan även använda sin gällande rallylicens. (kostar 790:-/år)
Alternativet är även här att lösa en PB Event för 250:- som gäller vid upp 8 tävlingar. Denna får dock inte användas vid Mästerskapstävlingar.

Ytterligare möjligheter finna för alla att lösa en s.k. debutantlicens som inte är begränsad i antal tävlingar men denna gäller inte mästerskapstävlingar. Kostnaden för en sådan är ca 450:- 500:-/år.

Så nu får ni fundera på vilken lösningn som passar ert tänkta deltagande och plånbok bäst ;-)

Edited by Rolf Línde 2009-03-20 15:042009-01-24Rapport från uppstartsmöte 2009
Anteckningar fört vi möte med Bil-O klubbar från Halland, Skåne och Småland.

Plats: Ljungby MK klubblokal Kl. 1830, 2009-01-22.

Närvarande: Rolf Linde. Folke Ringberg, Gerth Sällström, MatsOLof Bengtsson, Gunnar Holmgren, Sture Heiman, Ingmar Evaldsson, Björn Wilén, Mattias Andersson, Jonas Hjelm, Lennart Dacke, Krister Karlsson, Ingvar Hansson, Anders Klasson,
Leif Fransson, Johan Fransson, Conny Johansson, Torsten Cordes

1) Val av Ordförande, sekreterare för mötet.
Rolf Linde som Ordf. Torsten Cordes som Sekr.

2) Sammanfattning av tävlingsåret 2008.
Gunnar Holmgren visade statistik för totala antalet startande och hur många gångar de tävlat, många bana 1 tävlande kommer tyvärr bara en gång, förslag till bättring: mer reklam och effektiviserad uppföljning. Varbergstävling fick upp statistiken rejält
på bana 2.

3) Tävlingsdatum:

Kalendar för 2009 Bil-O Kronoberg
Datum/Klubb/Banor/status/


2009-03-28/Varberg Mölndals MK/1,2,3/
2009-04-19/Ljungby/1,2/
2009-05-02/Wäxjö MS-RCH Hovmantorp/1,2,3/
2009-09-12/Nybro/1,2,3
2009-09-25/Ljungby MK/(1,2,)3/Förtävling SM/NEZ
2009-09-26/Wäxjö MS/(1),2,3/SM/NEZ
2009-10-10/Mölndals MK-Varberg/1,2,3/
2009-10-24/Grimslövs MS/1,2,3/
Tävlingar kan tillkomma.
Tävlingar från Skåne kommer även de att inkluderas i kalendern


4) Tävlingar som skall ingå i serien: /Namnändring serien.
Klubbarna fick ihop 8 planerade tävlingar. Älmhult avstår som arrangör i år men programmet ser ändå bra ut. Enl. Jonas Öhman finns möjligheter att Joacim Arnheim kan lägga tävling med Skövde som utgångspunkt. Likaså kommer Skåne tillbaka med datum för 1-2 tävlingar Dessa kan också komma att ingå i serien.

a) Eftersom redan Varberg/Mölndal och Skåne är med och fler tävlingar kan komma att ingå beslutades att namnändra serien till ”Sydsvenska Bil-O serien”.

b) Hur många tävlingar, Beslut togs att hälften + 1 skall räknas. Dvs med årets inplanerade 8 st får man tillgodoräkna sig resultatet från 5 tävlingar.
c) Tillkommer några/någon tävling från Skåne i vår serie får vi ta upp det till diskussion om fler tävlingar skall räknas.

5) Poängberäkning i serien: Många förslag lades fram, bl.a. det här att många går poänglösa vid stora startfält (som i Varberg) Det enades till slut om följande Poängberäkning enligt följande: 1. plats 25p, 2. plats 23p, 3. plats 21p, 4.plats 20p, från 5:e till sista plats 19,18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, etc. så att de flesta får poäng. Oavsett startande får 1:an 25 och så vidare.

6) Samarbete med Skåne: Hur skall vi samordna?
Beslut: Ha gemensamma regler och följa Bil-O reglementet.
Skåne representanterna nämnda att man jobbar på att förändra sina ”regler” så att de anpassas, ex dubbelmarkering av PK, IK mm.

7) Licensfrågan: Vi kan tyvärr inte använda samma koncept under 2009 som 2008, en PB-licens får bara användas en (1) gång pr. År. Ett förslag håller på att arbetas fram på en form av debutlicens som då skulle gälla ett år, till en förhoppningsvis låg kostnad. Jonas Öhman jobbar med detta gentemot SBF och återkommer i frågan, blir det ett positivt gensvar gäller denna troligen from 2009.

Rolf undersöker frågan om våra testrundor och licensfrågan där. Eventuellt kan bana 1 åkare också få köra utan tävlan samma dag som tävlingen går utan licens. Vi återkommer när svar erhållits.

8) Utbildningsprogrammet: Det koncept som användes under 2008 skall vi fortsätta med men samtidigt höjdes det röster för att minska tiden till 20-25 minuter .

9) Genomgång efter tävlingar: Fungerar i stort sett bra, men tävlingsledningen kan utse nån av de tävlande att hjälpa till med genomgången på t.ex. bana 1.

10) Startordning: Viktigt att skilja ekipage på bana 1-2 åkare åt med de aktiva ute på banan. I de tävlingar där man kör med gemensam starttid, föreslås bana 3 att starta först.

11) Tävlingssvårighet: Ibland har vi lika svårt för Bana 1 o 2 på skisserna vilket bör undvikas. Skisskörning för Bana 1 – enkelt och försök lägga ”enkla” nummer på skisserna. Krångla inte till det i onödan och använda enkla väderstreck t.ex N, O eller S.
Max tider bestäms av arrangör för varje tävling, dock inte för snävt på bana 1 o 2.
Tidigare starttid för att undvika mörkerkörning vid sena hösttävlingar

12) Vägkvalitet, Kartkvalitet, Säkerhet: Inget att anmärka, vad gäller säkerhet är det bättre med en varning för mycket. Dock finns restriktioner från Länsstyrelsen att sätta upp tavlor som liknar vägtrafikskyltar (detta för tillståndsfrågan och tillståndsavgift.)

13) IK och OK tavlor: OK på bana 1 föremål skall finnas i naturen, lite elakare på bana 2, följa reglementet använda sunda förnuftet.
Ej genomkörbara IK införs på distriktstävlingar 2009, dock ej på mästerskapstävlingar.

14) Marknadsföring: Alla måste bli bättre på att marknadsföra Bilorientering, Planscher, flygblad, annonser, kontakt med olika TV-kanaler, radiokanaler, gymnasier, arrangera kartläsarkvällar, trimorienteringar med bil typ ÅKE-modellen. Många sätt är bra men kan bli ännu bättre om alla vill.

15) Hemsidan: Rolf skall uppdatera reglerna liksom info om bil-o skall uppdateras och kompletteras med bilder eventuellt filmsnuttar. Dessa kan i så fall läggas på ”You tube” och länkas från siten.
---
Även önskemål om snabbare uppdatering även tävlingar ( se även punkt 17 nedan)
---
Daniel tittar på n ny gästbok, förslag till att alla jagar sponsorer till hemsidan.
---
Domäner som ägs av Bil-O:
www.bilokronoberg.com
www.bil-o.se
Den sistnämnda har tillkommit för att få ett kortare namn som är mer lättläst på
Reklammaterial. Skriver man in denna hamnar man direkt på bil-okronoberg.com

16) Priser: Prisutdelningen för serien 2008 jobbas för att den skall genomföras, övriga priser är det upp till varje arrangör att avgöra om det skall delas ut. ”Hjälp med prisjakten till serien mottagas med tacksamhet” citat av Rolf.

17) Övriga frågor:
---
Gerth tog upp frågan om anmälningsförfarande, Hur det skall gå till och hur långt i förväg anmälan skall ske. Det är svårt som arrangör att avgöra om det blir tillräckligt med startande.
Beslut: Sista anmälningsdag skall vara senast onsdagen innan tävling. Blir tävlingen inställt meddelar arrangören de som anmält sig senast torsdagen innan tävlingen.
Vi kan också bli tuffare att ta ut efteranmälningsavgifter. Detta skall dock enbart ”drabba” förare på bana 2 o 3 (ej bana 1 där vi oftast hittar deltagare samma dag som tävlingen).
---
Jonas och Mattias jobbar att ta fram ett redovisningssystem som skall kunna användas av alla arrangörer. Detta skall då även innehålla ett anmälningssystem via nätet. Systemet planeras vara i drift till tävlingen i Varberg.


18) Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och tackade även Ljungby MK för kaffet och smörgåsar.


Vid pennan/tangenterna: Totte
Justerat: Rolf

Edited by Rolf Línde 2009-01-25 19:172009-01-01Uppstartsmöte 2009
God fortsättningen på er alla Bil-O:are.
Uppstartsmötet planeras att hållas i Ljungby den 22 januari. "Alla" kan inte vara med men vi räknar med att representanter för alla arrangörer kommer och likaså några från deltagarsidan.

Förutom sedvanliga ärenden som tävlingtsplanering etc kommer vi diskutera lite regler för serien. Tyvärr har dessa ännu inte kommit på pränt men så fort Bil-O reglementet för 2009 är klart kommer vi "anpassa" vår series regler för dessa.
Det är främst då det här med "klassindelning" poängberäkningen och lite andra komplement.
LIcensfrågan är också högaktuell där vi måste hitta en "gångbar" lösning.

Lite spännande är också att Västra distriktet med Jonas Öhman i spetsen ( 1 av 2 ledamöter i Bil-O förbundet) flaggat för en gemensam serie.
Förthoppningsvis kanske vi också gå få några Skåneklubbar att haka på och då slulle det genast bli lite mer "status" i vår Bil-O serie.

Vi kommer också diskutera någon form av propaganda Bil-O i samband med 5 dagars orienteringen i sommar som går i Eksjö. Där finns ca 15.000 orienteringssugna skogsluffare och det vore nog konstigt om vi inte kunde göra ett antal värvningar där.
Därtill borde varje klubb försöka få till någon testrunda under året. Lämpligt är att denna förläggs några veckor innan man har sin "riktiga" tävling.

Har ni synpunkter ni vill framföra mailas dessa till mig rolinde@telia.com eller till Gunnar Holmgren.

Edited by Rolf Línde 2009-01-02 09:412008-06-10PRISER 2007 års serie
Sent ska syndan vakna.

Efter en hel del krångel och sent inkomna priser kan vi äntligen presentera förra årets prisbord. På tok för sent kan man tycka men hoppas priserna är välkomna ändå.
Vi hade tänkt att ha prisutdelning på Växjös planerade tävling den 31/5 men nu får vi ta det mail och telefonledes.

Gunnar fixar som vanligt kontakterna med er som har priser att fordra och som vanligt blir det val i "turordning".

Toatalt rör det sig om 19 priser (ev 20 - det sista olja från Hermi är ännu inte i "hamn")

Priserna är:

BSR Svenska AB 2 st. x 750:-

Jivers Dansklubb 2 st. värde 550:- vardera
DITEC (Bilvårdscenter) 2 st. x 500:-
DITEC (Bilvårdscenter) 2 st. x 250:-

Autoexperten 1 st. brandsläckare 350:-
Autoexperten 1 st. bilvårdsset 200:-

DOHINI Däck mm.
Presentkort 2 st x 500:-

Tidningsförlaget FABAS
3 st prenumerationer Bilsport Halvår 570:-/st.
3 st prenumerationer Nostalgia Helår 570:-/st.

Green Rally
Kartong med 2 ölglas, 2 temuggar och 2 whiskyglas m Green Rally loga, Värde ca 350:-

(Ev. olja från Hermi bil)

Edited by Rolf Línde 2008-06-11 21:292008-01-29Sammanfattning Bil-O möte 24/1
Närvarande: Rolf Linde, Åke Jansson, Gunnar Holmgren, Mats-Olof Bengtsson, Conny Johansson, Daniel Johansson, Folke Ringberg, Ivan Carlsson, Peter Palinkas, Arne Johansson
och Leif Fransson.

1) En kort genomgång av 2007 års tävlingar konstaterades att det mesta blivit som planerats.
Fortfarande har dock viss mörkerkörning skett på sena hösttävlingar och att resultat ej kommit upp i tid, mest på Växjös tävlingar där flera banor med skilda starttider stökar till det arrangörsmässigt.

2) Följande tävlingsdatum och arrangörer bestämdes.

Vårsäsong
17/3 (mån) Wäxjö MS /Hovmantorp Utbildning och PB (ingår ej i serien)
20/4 (sön) Grimslövs MS Bana 1, 2, 2A
26/4 (lör) Wäxjö MS/Hovmantorp Bana 1, 2, 2A
31/5 (lör) Varberg Bana 1, 2, 2A
7/6 (lör) Wäxjö MS Bana 1, 2, 2A
8/6 (sön) Wäxjö MS Utbildning och PB(ingår ej i serien)

Höstsäsong
13/9 (lör) Älmhults MK Bana 1, 2, 3
11/10 (lör) Wäxjö MS /Hovmantorp Bana 1, 2 , 2A/el 3
25/10 (lör) Ljungby MK Bana 1, 2, 3
8/11 (lör) Wäxjö MS Bana 1,2 ,3
22/11 (lör) Nybro MK Bana 1, 2, 2A

Dessutom kommer Varberg också att arrangera en tävling under hösten /datum ej klart.
Innan vi fastställer datum skall de godkännas av Bil-O förbundet.

Vi har därmed fått in 2 nya arrangörer. Grimslövs MS med Leif och Johan samt våra trogna Varbergs åkare Mattias och Jonas. Varberg kan tyckas ligga utanför vårt distrikt men vi vill gärna ta med deras tävlingar i serien för att vidga våra egna vyer och dessutom ge dem en bra start som arrangör.
Wäxjö får en intensiv säsong som arrangör men Totte och ”Hovmantorps-sektionen” fixar i huvudsak de tävlingar som planeras där. Lite stöd har lovats av senior Jansson och vi andra får också hjälpa till om det behövs,

Även Skåne har aviserat tävlingar i Hässleholm och Arlöv. Arlöv skall försöka få till en söndagstävling i mars och vi hoppas flera av oss kan ställa upp även där nere.
Tävlingssäsongen 2008 ser därför mycket lovande och intensiv.

4) Utbildningar
Rekryteringen är viktig för vår sport.
Två utbildningar är därför redan bokade och kombineras med en Prova på bana. (förkortat till PB). Övriga klubbar skall försöka få till motsvarande arrangemang.
Vid dessa utbildningar kan vårt Power Point program användas alt. en karta som förklarar hur man gör. Valfritt upp till resp. ”utbildare” och även här får vi testa oss fram till lämpligaste lösning. Vid intresse kommer vi också då försöka ha information för dem som vill klassa upp sig från Bana 1 till bana 2.

Växjö kommer också att testa någon ”trimorientering”. En bana med karta läggs ut på hemsidan tillsammans med en lättöverskådlig information och kontroller sätts ut inom en tidsperiod av ca 2 veckor. De som vill kan då testa när de själva har möjligheter. Mer detaljer kommer efterhand.
Information kommer att ske främst via hemsidan men även försöka spridas i media.

4) Genomgång innan tävling.
Årets ”försök” att dela ut karta roadbok och skiss för bana 1 vid genomgången har slagit väl ut och förenklar mycket för nybörjarna. Vi bestämde att detta material skall återtas av ”utbildaren” och sedan delas ut på sedvanligt vis vid start.
Roadbook kan delas ut vid anmälan medan kartor delas ut 30 sekunder innan starttid.
Vårt ”Power Point” material behöver då inte användas vid genomgång innan tävling utan istället kompletterar vi med bilder på kontroller etc.

5) genomgång efter tävlingar
Har i stort sätt fungerat bra med några undantag. Bl.a. varit lite problem vid Wäxjö:s tävlingar då det är svårt arrangörsmässigt att få till rättningsmallar och även personalmässigt när man har skilda starttider för bana 1-2 och 3. Bättre förberedelser och fler i staben bör vara lösningen.

6) Skilja tävlande på banan
a) Som tidigare skall vi försöka åtskilja de tävlande så mycket som möjligt när det gäller Bana 1-2 och på de avsnitt där bana 2A-3 kör på tid. Detta för att undvika stress för nybörjare när det kommer aktiva surrande i högre farter och med mer kartvana.
Varje arrangör löser detta på bästa sätt men även här är antalet personer hos arrangören avgörande.

b) Skisser
Angivelser för bana 1 skall främst försöka användas "gm" (genom) och väderstrecksangivelser skall undvikas för Bana 1 på skisser men i så fall begränsas till de "enklare" ex N, S,V,O och även enklare körorder för Bana 1 på skisser. Vi lär få utslag ändå mellan de tävlande.

7) Conny och Rolf fick i uppdrag att uppvakta Länsstyrelsen om tillståndsfrågan.
Förhoppningsvis kan vi få åka på tid ute på vägarna utan att betala tillståndsavgiften på ca
2000:-. Vi återkommer med rapport här.

8) Bana 2A på tid
Tanken är att vi i varje tävling kan ha en bana 2A (alt. Bana 3) Bana 2A kan vara helt eller mycket identisk bana 2 men bana 2A går på tid även ute på vägarna.
Vi gör åtskillnad redan nu resultatmässigt på bana 2 och bana 2A. Kravet på bana 2A skall vara att den är framkomlig utan risk för skador med vanliga bilar , att den går i dagsljus.
Eftersom vi har förhållandevis många tävlingar kan man som bana 2 ekipage testa bana 2A vid något tillfälle utan att äventyra ekipagets slutresultat i serien för Bana 2.
För aktiva gäller som tidigare att de förväntas deltaga på bana 2A eller bana 3 när sådan finns.
Dock beror detta på om vi löser tillståndsfrågan. (enl. Punkt 7)

9) Maxtider.
En bra lösning finns om vi kan genomföra punkt 8. Då har vi ”automatiskt” en idealtid på varje sträcka. För bana 2 gäller då sammanlagt idealtider på Transport och OS sträckor + en ”lämpligt” respittid ex 2 timmar som då utgör den totalt max tiden.
Det är upp till arrangören att välja lämplig nivå av ”respittid” beroende på svårighetsgrad, väderlek etc. och man har rätt att utöka tiden under tävling om detta är motiverat.

10) Licenser
Daniel kollar med förbundet. Förslag har lagts fram på en billigare Bil-O försäkring.
I annat fall får vi försöka använda de PR licenser vi tidigare använt men och varje tävling ses då som en ”etapp”.

11) Säkerhet. Vi inför förutom stopp och varningstecken även ”lämna företrädelse” Skylt.
Den har vit botten med en ”huvudledssymbol”. Kan förekomma även på skissprov etc.

12) Kartkvalitén har förbättrats och vi konstaterar att skrivaren har stor betydelse. Samtliga arrangörer skall sträva efter högsta kvalité.

13) OK tavlor.
För bana 1 gäller att orienteringsföremålet skall FINNAS i verkligheten. För Bana 2, 2A och 3 ställs inte detta krav men för bana 2 skall OK kunna vara utläsningsbart utan hjälp av exakt tripmätare. För bana 2A och 3 kan vi nästan vara hur ”elaka som helst” men naturligtvis krävs att föremålet är utläsningsbart. Mottot är det skall vara ”roligt även för de tävlande”

14) Körorder
Vi bestämda att understrykning av tecken skall ske för alla väderstreck och inte bara för N och S. Detta görs i princip i övriga Sverige och kan eliminera missläsning av kartläsaren (även av körorderförfattaren).
Ex tidigare V Alvesta skall nu ha A:et understruket i namnet (jag kan inte fixa understrykningen här på nyheterna)

15) Ej genomkörbara IK har gett bra utslag i våra tävlingar och prioriterar orienteringen.
De tävlande tycks överlag vilja ha de kvar dessa och vi söker därför ny dispens från Bil-O förbundet. Rolf fick detta uppdrag.

16) Marknadsföring. Varje klubb och arrangör gör vad de kan för att sprida information om Bil-O. Se bl.a. tidigare punkter ovan.

17) Hemsidan skall uppdateras med de regler som gäller för Bil-O Kronoberg. I övrigt får man läsa det stora reglementet. Även kort info om hur Bil-O går till skall kompletteras.
Kanske finns det också någon/några villiga sponsorer som vill lägga en slant mot reklamutrymme på vår hemsida?

18) Folke fick i uppdrag att kolla om varje arrangör måste vara miljöcertifierad.

19) Rolf ursäktade sig med att inte ha hunnit med ”prisjakten” för 2007 års serie men denna jakt fortsätter och beräknas snarast vara klart.

--------------
Alla var trötta men rätt glada 22.30 när gruppen skingrades för att genast jaga hem och lägga luriga och trevliga banor.

Vid tangenten /Rolf (som hoppas han inte glömt nåt)

Edited by Rolf Línde 2008-02-02 11:082007-11-272007 serie slut
Tack alla deltagare arrangörer och funktionärer. Vi ser att en hel del nya strömmat till speciellt i slutet och det ger hopp om att vi får till en större bredd nästa år.

Under vintern skall vi ta tag i en hel del aktiviteter med bl.a. utbildningar, infokvällar och även lite testrundor för allmänheten. Dessa skall vara upplagda lite efter idén "trimorientering" dvs man skall kunna köra när det själv passar.

Vi planerar också som vanligt ett gemensamt Bil-O möte i januari för att lägga upp riktlinjerna, regler, tävlingsdatum mm under 2008.

Nu återstår lite backjobb med att ragga priser till 2007 års serie och vi återkommer när det blir dax för prisutdelning.

Julen står för dörren coh se till att det står Bil-O grejor på önskelistan. Tomten kanske kommer.
Putsa förstoringsglasen och lär er alla kartor i länet utantill så att ni är fulladdade till nästa säsong.

Jag har just tittat igenom filmen fårn SM:et och där är en del intressant. Målet är att under vintern klippa ihop en liten Info film på 6-7 minuter och förklara lite vad Bil-O är.
Förhoppningsvis gav också det lokala inslaget i SVT lite propagande för vår sport.

Mvh
Rolf

Edited by Rolf Línde 2007-11-28 22:382007-09-22Ang. maxtid på Bana 1 o 2
När det gäller maxtiden på bana 1 o 2 kommer vi till nästa års tävlingar (senast) att beräkna så här.

Tiden efter O-sträckors längd och 40 km/t.
Till detta läggs en schablonmässig tid ex 2-2,5 timme och dessutom transportsträckorna maxtid.

Ex 4o km O-sträckor/ 40km/t = 1 timme.
+ 2 tim = 3,0 timme + maxtid på alla transporter.
Ex 40 minuter ger då total maxtid på 3 timmar o 40 minuter.

Detta innebär knappt knappa 15 km/t i snitt på O-sträckorna och det måste vi kunna kräva att de tävlande skall klara.

De som överskrider denna maxtid får inget resultat.

Som vi nämnt innan kan vi med nuvarande funktionsstab inte sitta och vänta för länge vid TK och dessutom måste vi ha en rimlig sluttid för tävlingen.

Vi kommer meddela defintiv "plustid" senare.

Edited by Rolf Línde 2007-09-23 21:312007-09-04Funktionärskurs 23/9
Vi arrangerar ännu en funktionsärskurs denna gång med Daniel som utbildare. Det ger en bra inblick i Bil-O reglerna och man erhåller C-licens som funktionär (ansökes sedan genom sin motorklubb).
Dvs man måste vara ansluten /medlem i en motorklubb för att få ut licensen.

Kursen håller vi på BSR i Växjö (Deltavägen 9) söndagen den 23/9. Vi börjar med fika kl. 10.00 och kursen startar 10.30.
Vi räknar med att den tar ca 4 timmar + ev avbrott för lunch..

Vi har ett 8 tal anmälda och forhoppningsvis kan några tillkomma.
Hör av er om ni är intresserade till Daniel eller mig. Kursen är "kostnadsfri" Bensinpengar till Daniel kan vi säkert ordna genom våra "bil-O kassor" och licensen ordnas av er motorklubb.

Välkomna.


Mvh
Rolf

Edited by Rolf Línde 2007-09-05 21:022007-05-21Funktionärskurs o kartläsarkurs
Som framgår av startsidan arrangeras innan Växjös tävling dels en kartläsarekurs den 30/5 (kvällstid) på BSR i Växjö och dels en funktionärskurs på fm. den 2/6 på Folkets Hus i Hovmantorp.

Anmäl er gärna till dessa.

Edited by Rolf Línde 2007-05-22 09:042007-03-21Rapport från Bil-O Kronobergs ”årsmöte”
Närvarande: Rolf Linde Gunnar Holmgren, Torsten Cordes, Conny Johansson, Daniel Johansson, Folke Ringberg, Ivan Carlsson, Ingemar Evaldsson, Arne Johansson, Inge Järletoft och Micke Lvov som anslöt under mötet

Inbjudna var även Peter Palinkas, Ingvar Hansson (från Skåne) Leif och Johan Fransson men dessa hade förhinder.

1) Sammanfattning 2006
Vi konstaterar att Bil-O serien deltagare ökat sakta men säkert under 2006 och att vi är på rätt spår i många avseenden. Vi har i stort sätt följt de förändringar och förbättringar som tidigare diskuterat.
Bland detaljerna märks Infomaterial har tagits fram, Bana 1 o 2 kör i dagsljus (med några undantag på sena hösttävlingar) Bana 3 för aktiva, test med Sportident (Växjö) har slagit väl ut liksom ej genomkörbara IK, Gunnars kontaktförmedling har gett extra startande och våra tävlingar har fått goda betyg av deltagarna. Reportage i bl.a. Bilsportbörsen.

2) Tävlingsdatum 2007:
Rent formellt räknar vi samtliga dessa(utom SM) som EN tävling då vi har en gemensam prisbedömning för hela serien och vardera datum och arrangör som ”etapper”. Således blir formuleringen Bil-O Serien Kronoberg Etapp 1 … osv.

2/6 Wäxjö MS Bana 1,2,3
2/9 Ljungby MK Bana 1 o 2
15/9 Nybro AK Bana 1 o 2
29/9 Älmhults MK Bana 1,2,3
27/10 Wäxjö MS SM (bana 3) + Bana 1 o 2
17/11 Ljungby MK Bana 1,2,3

Vi välkomnar Nybro nu också som arrangör i serien.
P.S Grimslöv kanske också tillkommer med en”etapp”.

3) Utbildningsmaterialet
Som tagits fram i Power Point av Torsten Cordes och kompletterats av Rolf Linde. Vissa anser att det blir för mycket info och lite ”korvstoppning”.
Gunnar Holmgren och Johan Skogström skall jämföra ”Tottes original” och ”Rolfs överkurs” och komma med förslag på förändring. Se även punkt 15 om hemsidan.

4) Genomgång efter tävlingarna
Viktig speciellt för bana 1 och nybörjare.
Krav på rättningsmallar skall finnas. Vi testar oss fram för lämplig utformning av dessa. Totte föreslog även här i Power Point men varje klubb löser efter bästa förmåga.

5) Skilja Bana 1 ,2 ,3
Arrangörens skall göra allt för att skilja på ekipagen ute på vägar och skisser.
Detta för att undvika stress för Bana 1 ekipagen.

a) I de fall som bana 1,2 , (och ev 3 startar) inom samma tid så skall Bana 3 (eller de som är klassade som bana 2 Aktiva) starta först. Därefter Bana 1 och bana 2.

b) Arrangör skall sträva efter att Bana 2 och bana 3 (Bana 2 A) deltagare inte är ute samtidigt som Bana 1 deltagare på begränsade skisser.

c) För deltagare på Bana 1 skall alltid erfaren TK personal finnas vid Start på skissområde som kan informera och hjälpa till vid behov innan start på sträckan.
Erfaren TK personal rekommenderas också vid start på första O-sträckan.

d)OBS OBS (Ändrat här mot vad jag först skrev)
Vi skall testa ett system som innebär att deltagarna på bana 1 vid skisskörning skall få banan inritad med en linje i tydlig färg (lämpligtvis röd).
Som komplement skall även Körbesked på sedvanligt vis finnas för att de sedan i lugn och ro kan förstå hur man "ritar" in banan med hjälp av siffror och namn. Vid snurrningar på skiss rekommnderar vi kartbyte istället för flera linjer för att minska risken för felkörning.

6) Maxtider
Tanken med maxtider är att bana 1 o 2 skall köra utan stress men att tävlingsledning av tävling ej skall bli utdragen men hänsyn till funktionärer etc.
Maxtiden skall vara väl tilltagen inkl. ev väntetider. Överskriden maxtid kan innebära.
Överskriden maxtid skall ej föranleda ”uteslutning” men risken finns att TK kontroller dras in och ekipage som hamnar utanför maxtiden då ej kan prisbedömas.

7) Licenser.
Åke Jansson m.fl har framfört önskemål till Bilsportförbundet om en prismässigt billigare licens för nybörjare. Detta kommer behandlas men sannolikt ej bli klart för än till nästa år. T.v räknar vi med att kunna köra på de VIP licenser vi anvät hittills
och att dessa gäller alla etapper i Bil-O Kronoberg (= 1 tävling).
Om de kan gälla för Skånes tävlingar vet vi ännu ej.
För deltagande i Wäxjös tävling SM delen (dvs Bana 3 aktiva) kommer särskild VIP-licens behöva lösas.

8) Vägkvaliten
Viktigt att bana 1 och 2 verkligen har bra vägar utan risk för genomslag eller buskar/grenar eller hög vägmitt. Arrangörerna skall välj bort tveksamma avsnitt i detta avseende.

9) Säkerhet
Stopp och varningsskyltar skall sättas upp vid utfarter som annars kan vara en säkerhetsrisk. Lämna företrädelseskylt skall också tas fram (som trafikmärket fast mindre) för ex. skymda utfarten och vid skisskörning.

10) Gemensam standard

a) Enhetliga Tid och Kontrollkort. Vi skall i möjligaste mån ha samma standard
och om möjligt även dela Kontrollkortet per O-sträcka (bl.a. för att underlätta rättningen)
Bana 1 skall ha GUL färg, Bana 2 Blå Färg och Bana 2A/3 Röd färg.
Huvudet på körordrar kan ha samma färgmärkning men är inget krav.

b) Enhetliga Transportordrar ( samma antal nollor i längduppgifterna).
Förslagsvis skrivs alltid ex 300 met som 0.30 och ex. 1km 750 met som 1,75.
Kolumnen längst till höger som anger ”längd kvar” i Roadbook kan tas bort.

c) Kartkvaliten
Skall vara hög och ev. planeras en gemensam kartträff för att utbyta erfarenhet mellan arrangörerna.

d) Numreringen för TK skall vara Tk0 , TK1 etc.
Växjö har annars praktiserat att börja med TK1 för att detta skall stämma med
start på resp.sträcka /så fick jag det sagt också ;-)

e) Den sk. ”friskrivningen ” i inbjudan och PM etc ( ex. ”Arrangören avsäger sig
allt ansvar.”.) skall formuleras enl. instruktioner från Förbundet.
Daniel kommer med förslag.

f) Nästa år kommer en miljöansvarig krävas för varje tävling. Förbundet har info
och ev kan förre miljöchefen i Växjö Malte Sandberg vara behjälplig för
klubbarna. Han skall var miljöansvarig för vår SM tävling där det krävs nu redan
2007.

12) Krav på OK tavlor.
a) Arrangören bör lägga OK och feltavlor med sunt förnuft och med ambitionen
att det skall var roligt och stimulerande för deltagaren. Kontrollerna skall
kunna vara utläsbar på resp. banas karta.
b) Motsvarande föremål för OK kontroller skall finnas i verkligheten för Bana 1
medan föremålen kan ha ”försvunnit” för bana 2 och 2A/3
Bana 1 skall ha lättare kontroller och Bana 2/3 svårare.

13) Ej genomkörbar IK.
Vi ser många fördelar med dessa och orienteringsmomentet höjs om de placeras
med förnuft. Vi skall insända en gemensam ansökan till Bil-O förbundet om dispens för hela Bil-O serien Kronoberg efter samma kriterier som Växjö praktiserade under 2006. (Rolf ansöker)

14 ) Marknadsföring.
a) Vi skall ta fram Visitkort för resp. klubb (Rolf har mall och kan ordna kopiering)
b) Förslag om tryck av gemensamma affischer avslogs
c) kartläsarutbildning. Varje klubb försöker arrangera någon form av info möte.
Här kan då en lite mer omfattande genomgång göras. Infot kan även avslutas
med en liten testrunda. Inbjudan skall ske till såväl nya som deltagare som
kört en eller fåtal gånger. Gunnar har adressregister till de flesta som deltagit.

15) Hemsidan
Skall uppdateras. En ny layout förbereds.
a) En kort info skall finnas om Bil-O –ung som den som fanns tidigare men
tagits bort.
b) Om möjligt skall utbildningsmaterialet läggas upp på hemsidan. / det
behöver i så fall anpassas för ”egenutbildning” (jmf även punkt 3)
c) Regelverket som ligger där tas bort och skall uppdateras med de tillägg som
gäller för Bil-O Kronoberg /Rolfd kommentar: ”risk finns att jag åker på det
eftersom jag börjat” ;-)

16) Övriga frågor
a) Samarbetet med Skåne och frågor runt detta skjuts upp tills någon repr. från
Skåne kan deltaga. Ev tas ett särskilt möte om detta.
b) Vi skall försöka lösa en gemensamt tillstånd hos Länsstyrelsen för alla
tävlingarna (Rolf undersöker)
c) Gunnar visade statistik på hur många tävlingar resp. person deltager i.
Många tävlar bara 1 ggr och därför är uppföljning och kurser väldigt viktiga
för att fånga upp dessa och få dem att fortsätta.
d) Torsten informerade att en ny motorklubb kan vara aktuell att starta i
Hovmantorp
f) Funktionärskurs planeras av Bil-O förbundet i samband med Växjös tävling
den 2/6. mer info kommer

Extra info…
17) Bidrag mm.
Efter mötet har Rolf tagit kontakt med SBF som kan erbjuda statligt stöd för
bl.a. framtagning av material, infoträffar etc. ”kallat ”handslaget”. Vi undersöker
möjligheterna att få sådant stöd och kommer sända in en gemensam ansökan.
Info kommer till vederbörande.

Till sist för dom som inte vet det ingår numera Daniel Johansson i Bil-O förbundets styrelse tillsammans med Ulf Andersson och Jonas Öhman.
Vi säger Grattis och är glada att ha en ur ”vårat gäng” i denna position..


Bakom tangentbordet
Rolf Linde

Edited by Rolf Línde 2007-03-26 15:082006-11-29PRISER BIL-O Serien 2006
Följande priser kommer delas ut i anslutning till vår tävling på lördag.
Vi har också valt att pristagarna får välja pris i turordning efter nedan placering.

Totalt har vi 20 priser till ett sammanlagt värde av drygt 11.000:-


Eco Driving utbildning - Värde ca 1625:- Sponsor Davidsson Trafikskola Växjö
Eco Driving utbildning – Värde ca 1625:- Sponsor Davidsson Trafikskola Växjö

Presentkort 750:- BSR Svenska AB Växjö
Presentkort 750:- BSR Svenska AB Växjö

Presentkort 500:- Dohini Däck Växjö
Presentkort 500:- Dohini Däck Växjö

Eldsläckare 2 kg Värde ca 350:- Sponsor Autoexperten Växjö
Kamasa Blocknyckelsats Värde ca 600:- - Sponsor Autoexperten Växjö

Prenumeration (helår). Bilsportbörsen +keps. Värde 399:- /Sponsor Bilsportbörsen
Prenumeration (helår). Bilsportbörsen +keps. Värde 399:- /Sponsor Bilsportbörsen Prenumeration (helår). Bilsportbörsen +keps. Värde 399:- /Sponsor Bilsportbörsen Prenumeration (helår). Bilsportbörsen +keps. Värde 399:- /Sponsor Bilsportbörsen Prenumeration (helår). Bilsportbörsen +keps. Värde 399:- /Sponsor Bilsportbörsen Prenumeration (helår). Bilsportbörsen +keps. Värde 399:- /Sponsor Bilsportbörsen


1 Presentkort 500:- Bilvård - Sponsor Ditec Bilvårdscenter, Hjalmar Petris väg
1 Presentkort 500:- Bilvård - Sponsor Ditec Bilvårdscenter, Hjalmar Petris väg
1 Presentkort 250:- Bilvård - Sponsor Ditec Bilvårdscenter, Hjalmar Petris väg
1 Presentkort 250:- Bilvård - Sponsor Ditec Bilvårdscenter, Hjalmar Petris väg

1 dunk Olja Värde ca 300:- Sponsor: Hermi Bil (Ford o Mazda ÅF) Växjö
1 dunk Olja Värde ca 300:- Sponsor: Kronobergs Bil (Saab Opel) ÅF i Växjö.

Kepsar och mössor - Diverse priser från Bilsport och BSR.

Vi har således hela 20 priser att delar ut.
Man väljer priser efter följande turordning och totalresultat i Bil-O kronobergs serien.

1) Segrare kartläsare bana 2
2) Segrare kartläsare bana 1
3) Segrare kartläsare bana 3
4) Segrare förare bana 2
5) Segrare förare bana 1
6) Segrare förare bana 3

7) 2.a plats kartläsare bana 2
8) 2.a plats kartläsare bana 1
9) 2.a plats kartläsare bana 3
10) 2.a plats förare bana 2
11) 2.a plats förare bana 1
12) 2.a plats förare bana 3
13) 3.e plats kartläsare bana 2
14) 3;e plats kartläsare bana 1
15) 3.e plats kartläsare bana 3
16) 3.e plats förare bana 2
17) 3;e plats förare bana 1
18) 3.e plats förare bana 3

19) 4.e plats kartläsare bana 2
20) 4.e plats kartläsare bana 1

Edited by Rolf Línde 2006-11-30 22:392006-09-18Bra site med mycket info
Här finns en bra sida med mycket information om Bilorientering.
Inom kort kommer där även filmsekvenser.
Det är aktiva Almunge MK i Uppland där Bil-O varit stort i årtionden.

http://bilo.homeunix.org/

Edited by Rolf Línde 2006-09-19 12:082006-09-03Flyttas igen...
Som vi meddelat flyttas Växjös tävling tillbaka till den 23/9.
Dessutom planerar vi även att flytta vår tävling inbokad den 21/10 till senare (sannolikt till 18/11).
Anledningen finns beskriven i gästboken.
Tyvärr strular det till sig lite ...

För Växjös tävlingar erhåller vi en dispens för "ej genomkörbara IK". Detta innebär att vi kan nyttja en del vägrätningar och klurigheter som vi annars inte kan göra eftersom regelverket normalt säger att IK tavlorna skall kunna passeras.
Vi kommer göra en utvärdering /enkät/ tillsammans med deltagarna vid båda våra tävlingar och tillsända förbundet.

Skåne har nu också bokat datum för sina tävling.
Något gemensam serie hinner vi inte få till med Skåne förrän nästa år och det vore därför bra om vi testar varandras tävlingar nu i höst.
Skånes datum hittar ni på deras hemsida - se Länkar -eller i Gästboken.

Nu ser vi fram mot en intensiv och rolig Bil-O höst...med ökat deltagarantal...

Edited by Rolf Línde 2006-09-04 20:042006-07-25Växjös tävling 23/9 tidigareläggs
Så här mitt i högsommarvärmen har vi beslutat att lägga vår tidiga hösttävling 2 veckor tidigare än planerat. Nytt datum är således lördagen den 9/9 istället för den 23/9.

Vi har en hektisk höst framför oss och undertecknad kommer vara engagerad i flyttningen av vårt företag till nya lokaler i princip hela september.

Inbjudan kommer här på siten. Tyvärr hinner vi dock inte göra någon bana 3 till denna tävling men Åke har lovat lite svårare Bana 2 istället.

Jag skall också försöka hinna med en sammanställning för Bil-O serien innan dess.

Hoppas nu ni är riktigt Bil-O-sugna till den 9/9.

Edited by Rolf Línde 2006-07-26 13:082006-05-13Ljungby avklarad och Växjö på gång...
Ja det bjuds på en del svårigheter och klurigheter i Ljungby. Som vanligt när Daniel och Conny är banläggare :-)

Vi hoppas också att utbildningen/informationen gick hem och kom gärna med tips.

Växjö kör sin tävling den 27/5. Inbjudan finns nu på siten. Hoppas många kan köra där.

Edited by Rolf Línde 2006-05-14 18:572006-04-18Inbjudan Ljungby
Nu har inbjudan kommit ut för årets första tävling i bilokronoberg, se under "Tävlingar 2006"

Hoppas vi nu får många till Ljungby som väntat länge på att få ut och åka.

/Daniel

Edited by Daniel Johansson 2006-04-19 20:162006-03-12...och ett till..
Kung Bore var en envis rackare i år.
Visste vi detta kunde vi satsat på några vintertävlingar... men eftersom vår sport är i behova av farbara vägar och vägrätningar är det inte så lätt..
Meddelande från Älmhult...

--------------

Hej,

Pga. stora snömängder och befarad besvärlig tjällossning har vi bestämt att flytta vår tävling som skulle ha gått den 23/4. Vi siktar på att köra den i augusti-september.

Hälsningar Bilo-kommittén, Älmhult.

Edited by Rolf Línde 2006-03-13 10:212006-02-28Inte så glatt besked .....
Vinterns spelar ju oss alla ett spratt i år. Det snöar för fullt och tjälen biter sig allt djupare nedåt. Både Ljungbys och Växjös tävlingar i Mars har stora "farbarhetsrisker" och vi har beslutat att skjuta fram båda tävlingarna.
Vi vill ju kunna erbjuda bra vägar för nybörjarna och det är ytterst osäkert som läget är nu med tanke på kommande tjällossning. Dessutom är markägarna inte intresserade av att vägarna belastas onödigt.
Vissa år kan ju vägarna vara torra och fina men det blir inte fallet i år.

Det är dessutom svårt att hitta datum med tanke på helger och andra tävlingar som krockar.
Ljungby hittar inget nytt datum nu och återkommer. Deras första tävling blir den 7/5 och Wäxjö lägger sin den 27/5 bl.a med hänsyn till en del större rallytävlingar där flera av oss också är engagerade.

Ni får således ge er till tåls lite till och vi räknar med att ses i Älmhult den 23/4 och vi hoppas då vägarna är farbara.

Kalendern kommer att ändras snarast.

"Ut och skotta"
Mvh
Rolf

Edited by Rolf Línde 2006-03-01 16:242006-01-31Glädjebesked om tillstånd
Länsstyrelsen har meddelat oss att vi får köra resp. klubbs Bil-O tävlingar på ett och samma tillstånd inom samma kalenderår.
D.v.s. Växjös 3 tävlingar kan köras på ett tillstånd och en kostnad. Söker vi tillstånd för alla 3 tävlingarna kan vi ha tid även på vägarna (gäller då enbart bana 3). Bana 1 och 2 har vi ju bestämt enbart skall gå på en maxtid och med vissa "prov" på tid. Det innebär dock att vi kan nyttja lite fler områden ex. större industriområden (även för bana 1 och 2)inom detta tillstånd.

Dessutom har de ändrat specifikationen "inhängnat område" till områden där allmän trafik ej förekommer. Dvs För tävling där vi enbart haft maxtid och enstaka prov inom inhängnat område kan vi nu nyttja andra områden - ex sandgrop eller motsvarande - med tidtagning utan att behöva betala tillståndsavgift.

WMS ansöker om tillstånd för samtliga våra 3 tävlingar och planerar därför att även ha en bana 3 på dessa tävlingar. Detta för att få mer aktiva i våra startfält.

Dessutom har Jonas Öhman (Västra Bilsportförbundet) i dagarna sänt en ansökan till Vägverket för att kraftigt reducera tillståndsavgifterna för Bil-O tävling.

Således är det bäddat för ännu roligare tävlingar under 2006 :-)

Mvh
Rolf Linde

Edited by Rolf Línde 2006-02-01 17:002006-01-29Lite vinternyheter
Prisutdelningen har nu slutförts. Alla fanns inte på plats efter sista tävlingen och efter lite kontaktproblem som nu fixats av vår "allt i allo och kontaktförmedlare" Gunnar Holmgren har nu alla äntligen fått sina priser - så när som lite kepsar och smått och gott som utdelas vid kommande tävlingar.

Vi skall försöka få till ett foto av den äldste?(Göte Svensson)och den yngste (Leo Wilén)deltagaren i våra tävlingar och skicka till lokalpressen.

Åke Jansson har varit på konferens i Södra distriktet i helgen och pratat ihop oss med Skånes Bil O serie. Vi hoppas de anammar det mesta av vårt regleverk som nu är under "revidering". Det stäms av även med det "riktiga" Bil-O reglementet.
Vi återkommer när allt fallit på plats.

Vi väntar också ett svar från Länsstyrelsen som uppvaktades av vältaliga herrarna Åke Jansson och Rolf Linde. Bil-O förbundet skall också uppmanas tillställa Vägverket ett förslag om lägre tävlingsavgifter för Bil-O.
Åke har även Växjös första tävling så gott som klar. Några svåra ställen skall kollas när snön decimeras...

Torsten filar vidare på sitt Power Point program.

Bara så att ni vet att vi inte ligger i vinteride...även om tempot kanske varit lite lägre..

"Adminstratören"

Edited by Rolf Línde 2006-01-30 21:502006-01-09Tävlingar 2006
Vi har tidigare informerat om att vi ska försöka få till ett "bättre" tillstånd så vi får köra på tid på lite fler ställen. Men så länge vi inte vet nåt om detta så får vi räkna med att en del tävlingar blir som de flesta var förra året, dvs endast tidtagning inom inhängnat område. Kika därför in under tävlingar 2006 och se hur det är tänkt i nuläget ang vilka banor som är tänkt att ha på de olika tävlingarna. Får vi ett bättre tillstånd kommer kalendern säkert att justeras något.

För övrigt har datumet ändrats / justerats på några tävlingar, se kalendern.

Edited by Daniel Johansson 2006-01-10 19:592005-12-16Inför 2006
Bil-O Kronoberg har haft möte i veckan i Älmhult. Totalt fanns 10 personer från
våra 3 klubbar Wäxjö MS, Älmhults MK och Ljungby MK.

Det var planerat att även 2 representanter från Skåne skulle kommit för att diskutera en gemensam serie nästa år. Tyvärr fick de förhinder och vi skall träffas i samband med Södra Bilsportsförbundets konferens i Lund i slutet av januari.
Vi har gett dem ett litet förslag på hur samarbetet kan ske.

Vad som beslutades på mötet i Älmhult var att vi skall köra på som vi tidigare gjort med några smärre ändringar.

1) Bana 3
Vi inför även en bana 3 i de flesta tävlingarna för att locka mer aktiva. Resp. arrangör avgör svårighetsgrad och skillnad jämfört med bana 2.
Arrangören skall ange om Bana 3 har sämre vägavsnitt och om ”oöm” bil rekommenderas.

2) Klassindelning:
Aktiva med SBF licens skall i princip enbart tävla på bana 3.
Har man inte lämplig bil får man köra bana 1 eller 2 men då utan tävlan i serien.

Det är kartläsaren som styr vilken klasstillhörighet man har. Således får aktiv förare deltaga på bana 1 eller 2 men får följaktligen själv inte tillgodoräkna sig poäng.
Nybörjar kartläsare får maximalt ha aktiv förare i 3 tävlingar under året.

3) Serietävlan.
Bil-O kronoberg kör vidare 2006 som tidigare. Inplanerat är 8 tävlingar och 5 räknas i serien.
Förhoppningsvis med fina priser.

Vi avvaktar även beslut om en Sydsvensk serie men förhoppningsvis kan vi köra en sådan parallellt med Skånes motsvarande nybörjartävlingar. Detta fordrar dock en gemensamt upplägg med dem avseende regler, bantyper etc.
Vi återkommer om detta.

Samtliga serier är ”öppna” för alla oavsett ”hemvist” eller klubbtillhörighet. Således får danskar och norrlänningar gärna även deltaga i våra serier.

4)Poängräkningen
Diskuterar vi och återkommer. Ev blir det lägre max poäng vid mindre antal startande.

5) Information
Före tävlingen skall ges lite mer tid för info. Ett Power- Point material kommer också tas fram som informationsmaterial och även finnas här på siten.

Åke Jansson kommer också göra ett försök med att ha en testbana upplagd på siten. Man kan då själv skriva ut karta och körorder och testa i verkligheten. Kontroller (främst OK kontroller) kommer vara utplacerade under viss tid. ”Kontrollraden” mailas till Åke.
Rätt ger en gratis start i någon av våra tävlingar!

I övrigt skall varje klubb på bästa sätt sprida information om sporten för att få fler utövare och nybörjare. Många idéer ventilerades.

Det är viktigt att vi även har genomgång efter tävlingarna för nybörjare. Rättningsmallar med kartor och kontroller rekommenderas att anslås vid målgång.

6) Kontroller
Förslag om ej genomkörbar IK (dv.s. att IK skyltar kan placeras utan att man måste kunna passera dem ) ansåg mötet att varje klubb och tävling i så fall får ansöka dispens om från Bil-O förbundet.

Ev minimiavstånd mellan 2 OK (där den ena är felaktig för resp. bana) ansåg vi inte ha behov av. Kravet är att OK skall kunna vara utläsningsbar på kartan.
Kravet för Bana 1 är att det karttecken som avser OK alltid måste finnas i verkligheten.
Ex kan en ej synbar stig inte vara OK för Bana 1.
Således kan OK för Bana 2 och 3 vara svårare än för Bana 1.

Sportindent –systemet med tidtagning kommer användas på vissa tävlingar

7) Tillstånd
Vi skall även kontrollera med Länsstyrelsen om vi kan få ett lägre tillståndspris på de tävlingar där vi kör på idealtid ute på vägarna. Detta för att kunna nyttja andra områden än inhägnade för sträckor med tidtagning – ex. öppna industriområden.
Idag har vi ett sådant men då får tidtagning endast ske på inhägnat område.

8) Tävlingar 2006
Planerade tävlingar är följande. Lite kul är att Ljungby försöker sig på en vintertävling.
Om det nu blir någon vinter förstås.
Ljungby 2006-02-25.
Växjö 2006-03-25.
Älmhult 2006-04-23.
Ljungby 2006-05-05.
Växjö 2006-09-23.
Ljungby 2006-10-07.
Växjö 2006-10-21.
Älmhult 2006-11-11


Siten kommer uppdateras efter hand med den nya informationen.

I övrigt hoppas vi att tomten kommer och att det ligger något kartläsarbord eller tripmätare under granen. Ha trevliga helger och ladda för 2006 års bil-O säsong. Försök även värva nybörjare.

Edited by Rolf Línde 2005-12-17 22:262005-11-12Lite om "efter tävlingen".
Vi kunde ej genomföra hela prisutdelningen i Bil O kronoberg efter tävlingen i lördags. Anledningen var att några av pristagarna inte fanns på plats.

Vi bestämde i år att ha en "väljordning" på priserna enl. tidigare info här på nyheterna.

De främsta placeringar är utdelade men övriga kommer meddelas i tur och ordning för att kunna välja återstående priser.

Så håll ut några dagar tills resultat och lite annat efterjobb är fixat så kommer info via mail eller telefon. Det kan dröja någon/några dagar innan allt är upplagt på siten

Tack allihop för en tevlig säsong och nu laddar vi för 2006. Det verkar som vi nu börjar få med en hel del "pånyttfödda" och en hel del nybörjare.

Vi tror och hoppas att vi kan väcka liv i sporten och få startfält på 30-40 bilar eller gärna mer.

Mvh
Rolf Linde

Edited by Rolf Línde 2005-11-13 22:452005-11-07PRISER Bil-O serien Kronoberg 2005
Följande priser är skänkta av sponsorer:
Safety System Training –Förarkurs säkerhet med Kalle Grundel / 1 st pris Värde 1950:-.
Davidsson Trafikskola i Växjö. 1 st pris Eco driving. Värde 1600:-
BSR Svenska AB i Växjö 2 presentkort 750:-/st
Davidssons Bilvård Växjö 2 st Presentkort Värde ca 750:-/st. (totalt 1500:- )
BSR Svenska AB i Växjö 2 presentkort a 500:-/st
Dohini Däck i Växjö 2 st presentkort a 500:- /st
Autoexperten i Växjö 2 st priser värde ca 400:- /st
Bilsport 6 st helårsprenumerationer på Bilsportbörsen, kepsar samt Lufttrycksmätare värde ca 350:-/pris.

Eftersom vi haft flest deltagande på bana 2 utdelar vi de flesta priserna där.
18 priser representerar ett totalt värde av 11.500 kronor.
Lite mindre än förra året men ändå en bra prispott.

Följande totalplaceringar i Bil-O serien erhåller priser. Det gäller således hela serien och inte lördagens tävling. Ställning hittar ni på siten www.bilokronoberg.com.
Det är inte säkert att förare och kartläsare från samma ekipage vinner ”samma prisnivå” utan här avgör om man deltagit i alla tävlingar etc.

Bana 1
1.a pris förare och kartläsare.
2.a pris förare och kartläsare.
Bana 2
1.a pris förare och kartläsare
2.a pris förare och kartläsare
3.e pris förare och kartläsare
4:e pris förare och kartläsare
5:e pris förare och kartläsare
Bana 2 aktiva
1.a pris förare och kartläsare
2.a pris förare och kartläsare

Prisutdelning:
Sker snarast möjligt efter det att bana 1 och bana 2 kommit i mål på lördag den 12/11.
Vi har flera arbetsuppgifter men hoppas hinna med detta ca kl. 17.00

Vi kommer ha prisutdelning på sådant sätt att man väljer pris i följande ”placeringsordning”. Således kan förare och kartläsare välja ”olika” priser efter tycke och smak. Några priser finns också bara som ett(1)pris:


1:a Förare/kartläsare Bana 2
1.a Förare/kartläsare Bana 2 Aktiva
1:a Förare/kartläsare Bana 1
2.a Förare/kartläsare Bana 2
2:a Förare/kartläsare Bana 1
2.a Förare/kartläsare Bana 2 Aktiva
3.e Förare/kartläsare Bana 2
4.e Förare/kartläsare Bana 2
5:e Förare/kartläsare Bana 2
Bra om ni ”förbereder” er så att prisutdelningen går snabbt och smidigt.

Vi tackar sponsorerna och hoppas på ett ”väldingnande” prisbord även för 2006 :-)

Edited by Rolf Línde 2005-11-07 21:042005-11-06Pristagarna 2004
De saknade pristagarna från 2004 har nu "hittats" och kommer få sin eferlängtade priser. Ursäktar att detta missats tidigare .

4.e pris Helårsprenumeration Bilsport Börsen Värde 300:- både till Förare och Kartläsare går till Hans Urdell och Anita Urdell.

5.e pris Presentcheck Autoexperten Växjö Värde 250:- vardera går till Claes Svensson och Ros-Marie Olofsson.

Pristagarna får gärna byta priser med varandra om så önskas.

Mvh
Rolf Linde
"prisjägare"

Edited by Rolf Línde 2005-11-10 13:402005-10-25Sammanställningen i Bil-O Serien
Ligger nu ute här på siten efter Ljungbys tävling (Resultatet efter Älmhults kompletteras snarast)

Lite ändringar och justeringar har gjorts jämfört med tidigare lista.
Några förare/kartläsare har "utgått" och några har flyttats till annan "klass" .

En ny regel vi ansett vara befogad är bl.a. att då kartläsaren räknas som aktiv så får föraren poäng i den "aktiva" klassen som förare. Annars skulle man kunna få "gratis-poäng" bland nybörjarna.

Vi får till nästa år också ha en så rättvis uppdelning som möjligt och återkommer med information.

Mvh
Rolf Linde

Edited by Rolf Línde 2005-10-26 11:012005-10-24NYTT på Nyheter
Vår nyhetssida har nu uppdaterats så att vi snabbare får in de nyheter vi har att meddela.
Vill du hitta det senaste nyheterna från Bil-O Kronobergs organisation så läser du här...


Naturligtvis hoppas vi att alla ni andra använder gästboken för allehanda frågor, synpunkter och info om våra bilorienteringar.

Mvh
Rolf

Edited by Rolf Línde 2005-10-25 20:49